Regulamin Sklepu
Bellelli

 

Postanowienia Ogólne

 

Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania ze sklepu internetowego bellelli.pl. W szczególności warunki zawierania i rozwiązywania umów (składania zamówień) oraz tryb postępowania reklamacyjnego. Właścicielem serwisu jest firma Martom Tomasz Przyborowski z siedzibą w mieście Lublin, ul. Mełgiewska 26  o numerze NIP: 7122791348, zarejestrowany w Centralnej Ewidencji Działalności Gospodarczej prowadzonej przez Ministra Gospodarki  dalej zwanym „Sprzedającym”.

 

Adres poczty elektronicznej:

 

Nr telefonów: 81 534 66 77

 

Zbiór danych osobowych używanych do realizacji zamówień jest wpisany do rejestru GIODO pod nr księgi 135999.

 

Niniejszy Regulamin zawiera:

 


§1 Określenie zakresu działalności

 

§2 Wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym

 

§3 Warunki zawierania i rozwiązywania umów oraz realizacji zamówień

 

§4 Tryb postępowania reklamacyjnego

 

§5 Przetwarzanie i Ochronę Danych Osobowych

 

§6 Płatności

 

§7 Postanowienie Końcowe

 

Ilekroć w niniejszym Regulaminie jest mowa o:

 

Sprzedającym – należy przez to rozumieć właściciela serwisu

 

Konsumencie – należy przez to rozumieć, użytkownika lub kupującego będącego osobą fizyczną dokonującą rejestracji w Serwisie lub dokonującą zakupu jakichkolwiek produktów lub usług za pośrednictwem serwisu w celu niezwiązanym bezpośrednio z działalnością gospodarczą lub zawodową tej osoby.

 

Serwisie – należy przez to rozumieć platformę sprzedażową bellelli.pl, prowadzoną przez Sprzedającego.

 

§1 Określenie zakresu działalności

 

1.      Serwis umożliwia zakup oferowanych produktów na odległość, 24 godziny na dobę, przedmiot sprzedaży jest każdorazowo opisany w serwisie oraz podana jest jego cena oraz koszt wysyłki

 

 1. Serwis umożliwia dokonanie rezerwacji towaru oferowanego w siedzibie sprzedającego

 

 §2 Wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym

 

1.      Serwis umożliwia zamówienie oferowanych towarów, korzystając z powszechnie dostępnego oprogramowania, w postaci przeglądarek internetowych, które akceptują pliki typu cookies, np.: przeglądarka FireFox wersja 3 lub nowsze, Opera wersja 9 lub nowsze, Chrome wersja 10 lub nowsze, Internet Explorer wersja 7 lub nowsze Safari. Przeglądarki muszą zawierać zainstalowane najnowsze wersje JAVA i FLASH. Rozdzielczość serwisu jest optymalna w ustawieniach 1024 px. Wszelkie oprogramowanie innych firm, może mieć wpływ na poprawne funkcjonowanie sklepu i należy je wyłączyć.

 

 1. Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za problemy techniczne lub ograniczenia techniczne, które występują w sprzęcie komputerowym lub oprogramowaniu używanym przez Użytkownika celem skorzystania z Serwisu, a które uniemożliwiają lub utrudniają Użytkownikowi korzystanie
  z Serwisu.

 

 §3 Warunki zawierania i rozwiązywania umów oraz realizacji zamówień

 

 1. Warunkiem skorzystania z oferty sklepu jest uprzednie zapoznanie się z udostępnionymi na stronie serwisu: zasadami dokonywania zakupów, cennikiem (podane ceny w walucie polskiej PLN, z podatkiem VAT) a także wszystkimi postanowieniami niniejszego Regulaminu.
 2. W celu zakupu usługi/produktu dostępnego w serwisie, Użytkownik wybiera pozycje do koszyka.
 3. Złożenie zamówienia nie jest równoznaczne z jego przyjęciem i z zawarciem umowy.
 4. Za moment zawarcia umowy uznaje się przekazanie kupującemu informacji o wysyłce towaru w przypadku zamówień złożonych z opcją płatności przy odbiorze oraz w momencie wpływu środków na konto sprzedającego przy wyborze opcji płatności przelew.
 5. W przypadku dokonania rezerwacji towaru przez serwis za moment zawarcia umowy uznaje się odbiór przez klienta zamówionego produktu po zweryfikowaniu przez kupującego przedmiotu oferty oraz jej akceptacji w siedzibie sprzedającego.
 6. Zamówienie jest realizowane niezwłocznie po zawarciu umowy zgodnie z terminem podanym w ofercie serwisu podczas składania zamówienia.
 7. W przypadku wyboru przez klienta sposobu płatności przelewem lub kartą płatniczą, czas realizacji zamówienia liczony jest od dnia uznania rachunku bankowego lub konta rozliczeniowego Sprzedawcy.
 8. Użytkownik może wybrać formę dowodu zakupu, w postaci faktury elektronicznej, papierowej, paragonu - w takim przypadku zobowiązany jest wskazać w formularzu dane, niezbędne do wystawienia odpowiedniego dokumentu.
 9. Konsument wyraża zgodę na wystawianie i przesyłanie przez sprzedającego faktur, faktur korygujących i duplikatów tych dokumentów w formie elektronicznej na podany przez konsumenta adres mailowy (to jest na adres mailowy podany przez konsumenta podczas rejestracji lub podczas składania Zamówienia). Jednocześnie konsument oświadcza, że będzie odbierał powyższe faktury elektroniczne pod podanym przez siebie adresem e-mail. 
 10. Dostawa zakupionych produktów odbywa się poprzez wysłanie za pomocą wybranej opcji przewoźnika, na podany w formularzu zamówienia adres.
 11. W przypadku zgłoszenia reklamacji, Sprzedający ponosi odpowiedzialność w ciągu 2 lat od wydania rzeczy będącej przedmiotem zakupu w przypadku niezgodności produktu z zawartą umową, zgodnie z § 4 niniejszego regulaminu.
 12. Konsument może zrezygnować z towaru kupionego w serwisie internetowym bez podania przyczyny w ciągu 14 dni od daty odebrania przesyłki.
 13. Odstąpienie od umowy może nastąpić w ten sposób, że konsument podpisze załączony do produktu formularz odstąpienia od umowy oraz wyśle je na wskazany adres Sprzedającego lub wyśle oświadczenie o odstąpieniu od umowy drogą poczty elektronicznej Sprzedającego na adres:

 

Wyżej określony sposób wyrażenia oświadczenia woli od odstąpieniu od umowy nie wyłącza złożenia takiego oświadczenia w inny sposób, o ile wyraża on wolę konsumenta w sposób dostateczny.

 

 1. Sprzedający, w przypadku wykonania przez konsumenta prawa do odstąpienia od umowy zwraca konsumentowi niezwłocznie, lecz nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy, wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszt przesyłki produktu do konsumenta z zastrzeżeniem ust. 4 oraz 5 niniejszego paragrafu.
 2. Sprzedający dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył konsument, chyba że konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.
 3. Konsument ponosi jedynie bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy, przez co należy w szczególności rozumieć koszt odesłania towaru z powrotem do sprzedającego (zgodnie z zasadą wyrażoną w orzeczeniu ETS w sprawie C-511/08 oraz zgodnie z obowiązującymi przepisami).
 4. Jeżeli konsument wybrał sposób dostarczenia rzeczy inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez sprzedającego, sprzedający nie jest zobowiązany do zwrotu konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.
 5. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości produktu będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru produktu, jego cech lub funkcjonowania.
 6. Sprzedający niezwłocznie przekazuje konsumentowi potwierdzenie przyjęcia oświadczenia o odstąpieniu drogą elektroniczną – przy wykorzystaniu wskazanego przez konsumenta adresu poczty elektronicznej lub przy użyciu innego środka komunikowania się, jeżeli użycie poczty elektronicznej nie jest możliwe.
 7. Zgodnie z art. 38 ustawy o prawach konsumenta, odstąpienie od umowy nie dotyczy towarów, których zwrot ze względów higienicznych jest niedopuszczalny oraz towarów nieprefabrykowanych, służących zaspokojeniu indywidualnych potrzeb Kupującego.

 

  § 4 Tryb postępowania reklamacyjnego

 

1.      W przypadku wad lub niezgodności towaru z umową, kupującemu przysługuje uprawnienie do reklamacji towaru poprzez zawiadomienie sprzedającego drogą poczty elektronicznej na adres e-mail:

 lub pocztą tradycyjną na adres korespondencyjny Serwisu: Martom, Mełgiewska 26, 20-234 Lublin

 

2.      Zgłoszenie reklamacyjne powinno zawierać następujące dane:

 

·        imię i nazwisko

 

·        adres do korespondencji (również adres e-mail oraz numer telefonu)

 

·        przedmiot reklamacji

 

·        przyczynę reklamacji

 

·        podpis (tylko w przypadku reklamacji składanej pocztą)

 

3.      Reklamacje rozpatrywane będą przez Sprzedającego niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 14 dni od dokonania zgłoszenia.

 

4.      O rezultacie reklamacji Sprzedający poinformuje Użytkownika na adres e-mail, wskazany w zgłoszeniu reklamacyjnym, a w przypadku korespondencji listownej – na adres wskazany przez Użytkownika.

 

5.      W razie uwzględnienia reklamacji, Sprzedający zobowiązuje się uzgodnić termin i tryb naprawy towaru lub wymiany towaru wolny od wad – a jeżeli nie jest to możliwe - obniżenia ceny.

 

6.      Jeżeli wada rzeczy sprzedanej jest istotna, konsumentowi przysługuje prawo do odstąpienia od umowy.

 

 §5 Przetwarzanie i Ochrona Danych Osobowych

 

1.      Na podstawie art. 23 ust 1 pkt 3 ustawy o ochronie danych osobowych sprzedający  przetwarza dane osobowe konsumenta zarejestrowanego w serwisie konsument, który rejestruje się w serwisie bellelli.pl  wyraża zgodę na przetwarzanie przez sprzedającego danych osobowych podanych przez niego w procesie rejestracji konta w serwisie bellelli.pl a także danych podanych przez niego w procesie korzystania z tego konta w celu obsługi i prowadzenia konta konsumenta (w tym udostępniania konsumentowi funkcjonalności przeznaczonych dla zarejestrowanych konsumentów). Podanie danych osobowych przez konsumenta jest dobrowolne, jednakże ich niepodanie może uniemożliwiać świadczenie przez sprzedającego usług związanych z obsługą konta konsumenta w serwisie bellelli.pl. W przypadku wyrażenia przez konsumenta dodatkowej zgody, sprzedający będzie przetwarzać dane osobowe konsumenta również w celach marketingowych, w tym w szczególności w celu przesyłania konsumentowi informacji handlowych drogą elektroniczną.

 

2.      Na podstawie art. 23 ust 1 pkt 3 ustawy o ochronie danych osobowych sprzedający uprawniony jest do przetwarzania danych osobowych konsumenta, na jego żądanie wyrażone w złożonym zamówieniu, w celu podjęcia działań przed zawarciem umowy oraz w celu realizacji umowy, w zakresie w jakim jest to konieczne dla osiągnięcia tychże celów.

 

3.      Konsument, który wyraża chęć otrzymywania od sprzedającego informacji w postaci tzw. newsletterów wyraża jednocześnie zgodę na przetwarzanie przez sprzedającego danych osobowych podanych przez niego w procesie zapisu na newsletter (o ile takie dane zostaną przez konsumenta podane) w celu i zakresie niezbędnym do przesyłania newslettera na wskazany przez konsumenta adres e-mail. Podanie danych osobowych przez konsumenta oraz wyrażenie zgody na ich przetwarzanie  jest dobrowolne, jednak brak zgody na przetwarzanie tychże danych może uniemożliwić dostarczanie przez sprzedającego wiadomości w formie tzw. newsletterów.

 

4.      Dane osobowe przetwarzane są przez sprzedającego, tj. firmę Martom Tomasz Przyborowski siedzibą w Lublinie (20-234) przy ul. Mełgiewskiej 26 o numerze NIP: 7122791348, zarejestrowaną w Centralnej Ewidencji Działalności Gospodarczej prowadzonej przez Ministra Gospodarki  będącą administratorem tychże danych.

 

5.      Konsument ma prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz do ich poprawiania i usunięcia. W przypadku zarejestrowanych Konsumentów dane osobowe mogą być poprawiane poprzez przesłanie wiadomości e-mail na adres

 

6.      Konsument oświadcza, iż podane przez niego dane osobowe są danymi Konsumenta, a także iż są to dane prawdziwe i aktualne. W razie podania przez Konsumenta danych osób trzecich, Konsument oświadcza, iż jest w pełni umocowany do podania tychże danych i do zezwolenia na ich przetwarzanie przez Sprzedającego.

 

7.      Szczegółowe postanowienia dotyczące ochrony danych osobowych Konsumenta znajdują się na stronie internetowej serwisu bellelli.pl poświęconej polityce prywatności.

 

  §6 Płatności

 

       Dostępne formy płatności to:

 

1.      przelew na konto: Alior Bank S.A. 67 2490 0005 0000 4500 4816 0060

 

2.      Gotówka przy odbiorze osobistym w siedzibie firmy

 

3.      Płatność za pobraniem przy odbiorze przesyłki od przewoźnika

 

  §6 Postanowienie Końcowe

 

 1. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia udostępnienia w Serwisie i stanowi integralną część zawieranej z Użytkownikiem umowy. Aktualna wersja Regulaminu jest dostępna dla Użytkownika w zakładce Regulamin http://bellelli.pl/regulamin-zakupow.
 2. Sprzedający zastrzega sobie prawo do zmian niniejszego Regulaminu. O treści zmian niniejszego Regulaminu zarejestrowany Użytkownik zostanie powiadomiony w formie elektronicznej, na 7 dni przed wejściem w życie zmian. Zmiany regulaminu nie mogą pogarszać sytuacji prawnej konsumentów zawierających umowy na podstawie poprzedniej wersji regulaminu.
 3. Wszelkie Zakupy, których realizacja rozpoczęła się przed wejściem w życie nowego Regulaminu, będą realizowane według zasad poprzedniej wersji Regulaminu.
 4. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie, zastosowanie mają przepisy prawa polskiego, w szczególności przepisy Kodeksu Cywilnego (Dz.U. 1964 nr 16 poz. 93 ), ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. 2002 nr 144 poz. 1204),ustawy o prawach konsumenta (Dz.U. 2014 poz. 827), a także ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. 1997 nr 133 poz. 883).